Northamptonshire Tax Assessment, 1301: Fawsley Hundred


Copyright Stephen Swailes.

Villata de Daventre (Daventry)
Villata de Norton & Thorp (Norton & Thorp)
Villata de Braundeston (Braunston)
Villata de Everdone (Everdon)
Villata de Berouby & Kildesby (Barby & Kilsby)
Villata de Esseby Leger (Ashby St Leger)
Villata de Charwelton (Charwelton)
Villata de Fardingeston (Farthingstone)
Villata de Falwesl~ (Fawsley)
Villata de Welton (Welton)
Villata de Stowe (Stowe)
Villata de Lychebarwe (Litchborough)
Villata de Doddeforde (Dodford)
Villata de Baddeby & Neunham (Badby & Newnham)
Villata de Helidon (Helidon)
Villata de Stavertone (Staverton)
Villata de Catesby & Neubold (Catesby & Neubold)
Villata de Wedone (Weedon)
Villata de Preston Capes (Preston Capes)
 
 
 
Place:Fawsely
 
 
 
Place:Hundred de Faleusl~
 
 
Place:Villata de Daventre (Daventry)
 
Assessment:(Walter) s/o Robert 20s..d
 John de (Daventre)8s0.75d
 John (Nel)5s4d
 ______ Ball3.25d
 Michael de ____ton
 John Londy2s7d
 Ernold (sic) de Lond6d
 William de drayton'2s9.5d
 Symon de Creck10.75d
 Matthew de Baddeby2s0.75d
 William de Stav[er]ton2s9d
 Edmund pistor10d
 Jul (sic) Albred4d
 Hur' de Lindeseye[Huruicus/Hervey]5.5d
 Simon Baudewyne2s0.5d
 William de Hoppit~3d
 Robert coco19d
 Alice fisch2s4d
 Thomas Waytester2d
 Thomas carnific~3.75d
 Geoffrey Deyster'4.25d
 Roger Marsch23.75d
 Geoffrey de Aula17.25d
 Richard Prest5.5d
 Gregory Fab[er]8.5d
 John __ ysch2s3d
 Simon de Ielv[er]toft7.5d
 Alice Marsch7.75d
 Richard de Brac(kel)5.5d
 Henry Sutor4d
 Thomas Rotar~[wheelwright ?]2d
 Luc~ (sic) de Baddeby[Lucy/Luke ?]21.75d
 Jordan A__ll2s5d
 (John) Rid(illi)ster'2s8.75d
 William Bachere5.5d
 Alan Apparitor~[official or baliff ?]9.75d
 John Scop17.5d
 John (Barker)9d
 (Nicholas) _____2s1.5d
 Robert Baudewyne2s7.5d
 Hugh King2s
 R____ ____ler18.75d
 .. ..s
 .. 2s6.75d
 _ho (sic) Sprot5.5d
 Geoffrey Porter2s6.5d
 ___ Wa____4.5d
 _____ Hoewyk2s8d
 William Irenh__4.5d
 Godfrey de____gnet2s5.75d
 William Sal___4d
 John Bay____2s6.5d
 Jo__ _lakeburne4d
 William Arlet[Arlee ?]16.75d
 (Richard) Baudewyne4.75d
 Matilda godthep8d
 Giles de morton[sic Egid]4d
 .. fil cecil' [of Cecilia ?]21.75d
 ____wyne Maunsel[Baldwin?]2d
 .. hor___2s8d
 Henry (So_____)
 Adam molen11.25d
 (John) West4.25d
 .. 2s1.75d
 ____ godo___8d
 Richard de St__ton6.5d
 Adam de Welton4d
 .. Fil Ralph 12d
 .. 15d
 Henry ____old5.75d
 Walter Snoscomb2s2.25d
 ____ fil Marle [sic]3.75d
 John coco20.25d
 Geoffrey Swyft
 John carp'nt~2s4.75d
 Roger cuth2s11.5d
 Patrick le sawier[sic Pat'cio]17d
 Simon de Aula20.75d
 John draper2s0.75d
 Isabell ca___peden'16d
 Matthrew mang'11d
 Thomas Bert'm[Bert[ra]m ?]15d
 John Baudewyn6.5d
 Walter Gosse3.75d
 Gilbert de Esseby17.5d
 Robert Ge___5.75d
 Simon de morton2s4.5d
 Henry cuth8.5d
 Richard ad fraxin[at the Ash ?]2s4.75d
 Simon de Falwesl[Fawsley]20d
 Matilda Wyth[Wych]21.75d
 John Ad11.5d
 Geoffrey Gamel2s3.25d
 William __xa ripa~[landing place?]2s8.75d
 Adam mor__t~2s7d
 Margery Ielv[er]toft2s5.5d
 Sara Gumnyld2s6.75d
 Henry Lodbouk~[?]9d
 Simon a la grene19.25d
 Osbert Shuckburg2s
 Margery Helbe4d
 Geoffrey cissor17d
 William Outh[Ouch ?]4d
 William Bocard4d
 A____ Wynt8d
 ____ de Bomby2s4.25d
 _____ 8d
 Helew(ys) sup' mont4d
 Robert le_______2d
 Thomas le tannour[taxator]
 Thomas de pist(na)__[taxator]2s11d
 Robert le Wodeward[taxator]2s
 
 
Total: Sum ix li ix d ob
  (9 0s 9.5d)
 
 
 
Place:Villata de Norton & Thorp (Norton & Thorp)
 
Assessment:Lord Hugh de Mortim[er]11s8.75d
 John Golafr'6s4.5d
 Roger Hotoft5s
 Richard Franceys2s6.5d
 Thomas towe3s0.75d
 Robert Hankyn2s2d
 Richard Walt'[Walter ?]2s3.25d
 William Athelard2s1d
 William le _yr[le Eyr ?]2s6.5d
 John s/o Iuon [s/o Ivo ?]12.25d
 ____ Franceys2s5d
 William Bygge2s7d
 Jul~ morcot[Julian(a) ?]2s1.75d
 Stephen Hick2s0.5d
 Robert a la Grene2s8.25d
 Henry Watyng2s9.5d
 William s/o Henry Watyng2s5.25d
 William ad font~2s9.5d
 Richard Russel12.25d
 John Aleyn2s6.75d
 John molend2s0.5d
 Roger a la Grene2s5.75d
 Will F[ra]nceys2s9.75d
 Philip Astel15.75d
 John lefere2s4d
 William Gilbt~[Gilbert ?]2.75d
 Thomas Ch(enay)18d
 Richard Pyn2s4.75d
 Thomas Freeman2.5d
 Henry clico2s9.75d
 William clico2s6.75d
 Julian/a Geffrey3.75d
 John Preposito[sic Ppo]2s0.25d
 Alice Valentyn2s9.75d
 Henry a la Ba(ne)11.5d
 Eva/Eve Yve[sic Yue]2s9.75d
 John s/o Simon 2s7.5d
 Robert towe2s9d
 John Belensant2s5.25d
 Henry towe2s8.5d
 Thomas Russel14.75d
 Henry Geffrey2s3.75d
 Matilda Man2s5.75d
 William ad aqu~12d
 Master Henry Bray2s9d
 Walter Alwene2s1.75d
 Ralph Koc2s9d
 William Knyt junior12.75d
 Emma King2s4.25d
 William Sedrych2s4.5d
 Walter Herberd2s
 Walter molend2s5.75d
 William Knyt senior12d
 Richard Pigg3s
 John (Al)eyn[taxator]3s5.5d
 Geoffrey Heberd[taxator]2s5.5d
 John le Braufeld[taxator]5s5d
 
 
Total: Sma vij li ij s vj d o q
  (7 2s 6.75d)
 
 
 
Place:Villata de Braundeston (Braunston)
 
Assessment:Thomas de Boltesh[a]m19s5d
 John Bertelot9s3.25d
 John Helewys12d
 Agnes Rolf2s2.5d
 Thomas Jeffrey8.75d
 William Bertelot2s6d
 Henry de Capston'3s5d
 Roger Fabro2s0.25d
 Luke Knynet[sic Luc~]12d
 William Ing[ra]m2s4.25d
 Richard Aleyn2s9d
 Luke modyman16d
 John Brown2s8.75d
 Bartholomew dawe20.75d
 Roger Kynom'2s
 William Fab'o20d
 Simon Bertelot5s7d
 Robert Smart13d
 William Ric12d
 John Kynem'10d
 Henry Jul'o2s1.5d
 Mariorn (sic) modyman16d
 Robert tost2s
 William Hawys2s9.5d
 Robert Hubert4d
 Henry Nichol2s6.5d
 John Leman2s4d
 Robert le Walker13d
 John Hawys9s5d
 Peter Fabro14.5d
 Robert Payn2s5d
 Richard modyman2s3.75d
 William Heym'2s9d
 Agn' widow of John 13d
 Henry de B____by16d
 William modyman8d
 Annice widow of John clic~[cleric ?]5s3.5d
 William Bernard16d
 John bay[bax?]8d
 John Wymark4d
 Ingram Est5s11.5d
 Thomas Bertelot16d
 Henry Knynet6.75d
 John Rog'17.75d
 William malecher12.75d
 Ingram K(ewe)12d
 John Ing[ra]m jun'2s
 Simon Smaleman11d
 William clico2s10.5d
 John Knynet2s1d
 John Isbern3s1.75d
 John A(dam)3s
 
Total: Sma vj li xiij s iiij d o q
  (6 13s 4.75d)
 
 
 
 
Place:Villata de Everdone (Everdon)
 
Assessment:John Swyft18.75d
 Geoffrey Swyft18.5d
 Alice Rous16.25d
 Amice Wandewell4s4.5d
 Geoffrey Wandevil11d
 Robert Omfrey4s0.75d
 Agnes d/o Adeline [sic Agnet fil Ade]2s0.5d
 Walter Sutor8s0.25d
 Richard Aleyn18.25d
 William Swyft3s6.75d
 Jul Welbe[Julian/a]10.5d
 Lettice in Anglo[Lecia (sic)]18.5d
 Adam de Warewyk4s0.5d
 Richard de Ely16.75d
 Robert Aleyn2s0.25d
 Geoffrey Aleyn3s0.5d
 Adam Henry8d
 Robert Welbe12.75d
 Philip Fabr2s2.75d
 Robert L(ilie)3s0.5d
 Richard corteys2s7.5d
 Richard ad font6.75d
 John O(ci)lle18.25d
 John coco9.75d
 William Egede2s11.75d
 Robert de Flore21.5d
 Richard Lovel2s1d
 William coco17.25d
 Geoffrey coco18.25d
 John s/o Richard Harewold4.5d
 Andrew macoun7.5d
 John Harewold2s4.75d
 John de Botindon4s8d
 Robert Palmer17.75d
 Richard Harewold4s0.75d
 Richard molend2s7d
 Robert s/o John 16.25d
 Richard Peting3s2d
 Alexander abovetoun2s1d
 Isabell Harewold5.75d
 Robert ad font19.5d
 John Engelond7d
 Julian/a Harewold2s0.5d
 Ralph Palme[r]2s0.5d
 Richard carp[en]t~8.75d
 John s/o Ralph 19.75d
 Richard Humbston19.75d
 Walter in Angl19.75d
 Nicholas Harewold2s4d
 Robert Ray2s4d
 Henry Reynald3s5.5d
 John Graunt18.5d
 Robert Pag12.75d
 Nicholas junior7s8.5d
 John Hoket8d
 John Lovel10s2.5d
 Walter at Lak19.5d
 Hugh may12.75d
 Richard Waundevil18.5d
 John Harewold13.5d
 Richard Symund[taxator]2s4d
 Robert yongebonde[taxator]2s3.5d
 Richard Petyfer[taxator]18d
 Robert Da(vy)[taxator]18d
 
 
Total: Sma vj li xv s j d o
  (6 15s 1.5d)
 
 
 
 
Place:Villata de Berouby & Kildesby (Barby & Kilsby)
 
Assessment:William la Southe[Souche ?]25s0.75d
 William de Drayton5s3.5d
 Hugh Sclyit3s
 Roger Gilbt12d
 Hugh Jeffrey2s2d
 Edmund Baldyche2s3d
 Robert de Donchirche16.75d
 John Gilbt2s4d
 Henry le Hasting8d
 Henry de Hamslape2s6.5d
 Adam Bischop20d
 Henry le Godknave12d
 Henry le H(ayte)2s4d
 Adam le Wyte2s10d
 John de Drayton2s7d
 Roger de Bald(ich)12d
 Henry carpnt~16d
 William molend16d
 Richard car(ectarius)2s4.5d
 John Auncel2s
 Henry Sel__t2s3d
 John Samps[on]2s9d
 Nicholas Everard18d
 John Phylip2s8.5d
 Symon le Clerk2s4d
 Jo___ Venell12d
 Lucia widow 2s5.5d
 Geoffrey le mey20d
 ____ ad fraxin[at the Ash]2s0.25d
 William de Haddon'2s6d
 Henry Jeffrey2s6.25d
 William Geffrey12d
 Milic(ent) le (mey)2d
 John s/o Matilda 2s2d
 John s/o Thomas 14.5d
 John (co)llyng2s5d
 John Haddon'
 William Odam2s0.5d
 John Bercar16d
 Agn' Albot12d
 John Haddon junior17d
 Henry de Braundiston12d
 William E(dous)2s2.75d
 Nigel de Kyneleswrth11s0.25d
 Roger (C)ouse16d
 (Robert) de Crek23d
 Hugh ad font2s5.25d
 Henry Alexsaunder2s0.25d
 Robert s/o Alex' 2s4d
 William at grene12d
 Nicholas le Carect~8d
 Gilbert Underorcherd8d
 Eve wife of (Thomas) carect7d
 Roger le Clerk2s8.5d
 William ate grene21.25d
 Thomas ate grene3d
 William Hand6d
 William Johan6d
 Roger Stan__oron[Stav__oron]12d
 William Nichol12d
 John de Lond12d
 ( ) le southene13d
 ( ) de (T)ing_irp2s3.5d
 Richard car'tar21.5d
 William Symund2s7d
 _eana (sic) le Wayte21.5d
 William Adam2s7d
 Reynold le Wyte13d
 Walter Blacohust16.5d
 Robert de Blacohust12d
 Simon fil Fabr 2s4d
 Richard Blacohust20d
 David [forename only given]3s4d
 Nicholas Hodem3s4d
 Thomas le Wyte23d
 William Richard3s0.5d
 Hugh Julian'2s
 Nicholas le Lond8d
 Alex de Torp2s8.25d
 Simon Richard8d
 Henry le Koc5d
 Robert carect~8d
 Matilda ate grene2s5.5d
 Robert molend2s2d
 John Gardenyl16d
 Richard King[taxator]2s7d
 John le Eyr[taxator]2s4d
 Robert Belethope[taxator]3s3d
 Nicholas de Wedon[taxator]4s
 
 
Total: Sum ix li xiiij s iij d q
  (9 14s 3.25d)
 
 
 
Place:Villata de Esseby Leger (Ashby St Leger)
 
Assessment:Nicholas de Craneford11s10.25d
 Nicholas de Stok7s5d
 Simon de Daventre4s0.5d
 Thomas de B~inston2s4d
 Walter Gilbert2s7d
 Nicholas de Baddeby2s6.25d
 Walter (R)otar[wheelwright ?]19.25d
 William molend2s1d
 Robert s/o Robert ad font20.25d
 John molend21.25d
 Ralph muriel2s0.25d
 widow of Ralph Fabr2s2d
 Robert le Bacheler2s4.25d
 Richard Frend5.75d
 Thomas Adekin2s5.75d
 Adam Spendlove2s10.5d
 Richard sub solio
 Robert ad font5s5.5d
 Roger Bachel3s0.5d
 Thomas (Mayk)3d
 Geoffrey de (W)elton[Belton ?]12d
 Walter Turlemon_23.5d
 John Alwyne3s0.5d
 William Alwyne3s3.25d
 John Spendlove12.5d
 Roger le (De)lak2s6.75d
 Ralph de Watford16d
 William Beneyt2s3.5d
 Richard de Haroudon[Harondon ?]2s3d
 Robert Albo2s11.75d
 Agn' rel Bate (sic) [widow of Bartholomew?]16d
 Robert Haryn3s0.75d
 John Daubencye[Danbencye ?]2s5.5d
 Richard P[ar]maunt'8d
 Alice Beneyt2s3.75d
 Agn' Baddeby4s0.25d
 John Baddeby4s9.25d
 Milicent de Neunh[a]m12d
 William Bacheler16.75d
 Walter de Haroudon7s11d
 William de Kildesby3s0.5d
 Walter le Messer12.5d
 Robert Symund[taxator]2s11.25d
 Robert Randard[taxator]2s5.75d
 Walter de Baddeby[taxator]2s7.75d
 Roger Adam[taxator]2s0.25d
 
 
Total: Sma vj li v s vj d o q
  (6 5s 6.75d)
 
 
 
Place:Villata de Charwelton (Charwelton)
 
Assessment:William s/o Thomas 2s4d
 Robert cor(y)14.75d
 Matilda Pedefer20.75d
 Nicholas de Preston21d
 William Cony11.25d
 William Giggyl16.5d
 Nicholas s/o E(l) [Elena/Ella ?]3s
 (Christian) de Preston2s8d
 Roger Thom12.75d
 William Child2s8d
 William Fabr2s4.5d
 Ralph Giggll3s0.25d
 John Stowe2s7.5d
 Robert Pedefer2s4.75d
 Letitia Pedefer17.5d
 Randal [Ranulph (sic)]2s6.75d
 Richard Fabro8.25d
 Richard Dykonn7.5d
 Geoffrey molend15.5d
 Robert s/o Robert Eyseden'[Eystden' ?]2s8d
 Humfrey Giggil7.75d
 John Frond2s2.75d
 John carp'nt~20.75d
 Ralph ad font19.25d
 John Bryd2s0.75d
 Robert Wysdom5s0.5d
 Ralph de Lillingburn'2s8.5d
 John Campion11.5d
 Robert coco13.25d
 William Wysdom2s10.5d
 Julian/a (W)elbe11.25d
 Thomas le bray2s2.5d
 Geoffrey Eydon3s
 Thomas s/o Lyne [Lyne/Lyve (sic)]16d
 Bernard clico[taxator]21.5d
 Robert Eyr[taxator]20.5d
 El fil Nicholas [El fil Nichi (sic) ? Taxator]21.25d
 
 
Total: Sma Lxxj s xj d
 
Total: 71s 11d
 
 
 
Place:Villata de Fardingeston (Farthingstone)
 
Assessment:Henry le bray11s2.25d
 Geoffrey Luvel13s5.5d
 Roger Donevel4s9d
 Alexander Nuel4s3.5d
 Richard de Gatesden5s0.25d
 John le bond3s7.75d
 Peter Chaucumbe3s9d
 Henry de Traford3s4.5d
 John West20.75d
 John (Hen)5s2d
 William s/o clici__ 9.25d
 Matilda grreylegg'20d
 Richard bercar23.25d
 Warren 8d
 Henry le Harde9.5d
 Galfrid/Geoffrey [sic Gilfredo]12.5d
 Matilda West3.25d
 Roger Albot3.5d
 Philip Fraunceys[taxator]2s3.25d
 Roger Aleyn16d
 Richard de Preston[taxator]2s10.5d
 
 
Total: Sma Lxx s v d
 
Total: 70s 5d
 
 
 
Place:Villata de Falwesl~ (Fawsley)
 
Assessment:William le Gaund2s3d
 William P[er]son[Parson ?]2s11.75d
 John Gigel22.25d
 Richard Hayewolf4.25d
 William Gigel2s9.25d
 Richard Russel2s11.25d
 William Lyn5.5d
 William s/o Elen 2s11.25d
 William Russel9.25d
 Richard Curteys2s8.25d
 Adam Kin13.75d
 William Gewen'2s2.75d
 Matilda ad porta'16.75d
 (William) co___tar2s5d
 E(mma) Macourneys8.25d
 William coco18.5d
 William quarel1.5d
 John Russel
 Richard cement~[a mason ?]12.5d
 (Bayn)el [(sic)]9d
 Henry ad font2s3d
 Agn' tipely9.5d
 Adam s/o Robert 8.5d
 William P[er]son[?]4.75d
 William ad font14.75d
 John de Wytcroft13.5d
 Robert de (Fli)ckenho16.25d
 Alice Eyr16d
 Thomas Eyr16.25d
 Simon de Daventre6s1d
 William s/o Hugh 2s9d
 Reynold 2s1.75d
 Marg' widow of Peter 2.75d
 Annot [sic]7.5d
 Robert s/o Nicholas 4.25d
 Matilda widow of John Philip6.25d
 Richard in Anglo6d
 Agn' Gigel14d
 John Typely6.25d
 Paul Gigel[Paulo (sic)]8.75d
 John ilberd[taxator]2s2d
 Hugh le Ou[le On? Taxator]2s5d
 Robert de Eydon'[taxator]2s5d
 William s/o Roger [taxator]2s2.75d
 
 
Total: Sma Lxx s ob
 
Total: 70s 0.5d
 
 
 
Place:Villata de Welton (Welton)
 
Assessment:Richard ad fonte20.25d
 Robert Noreis2s1d
 William Loveday17s9d
 Simon de Tu(w)e5s4.25d
 Robert Ace2s8.25d
 Simon Umfrey5s3.75d
 Marg' P__nost2s4d
 Thomas in Anglo5s1.25d
 Budca (sic) sr' mont[super mont]5s1.25d
 Budca (sic) Alwyne2s0.5d
 Robert de Caldecot5s5d
 Gilbert de Ho(llo)well13d
 Budca (sic) Mewyn
 John Ster2s6.5d
 John (F)erthing2s11.5d
 John Norman15.25d
 John Hock2s5.5d
 Henry in virid[in the green ?]2s0.5d
 Henry Champiun11.25d
 Richard de Duston12d
 Richard Martin2.25d
 William Bercar~18.75d
 Simon Broun20d
 Agatha le Marschal2s5.25d
 Alice sup' mont~2s2d
 Philip Ace16.25d
 Henry Lovel18d
 John de Drayton13d
 Richard le Marschal14.5d
 John de Buckeby15.25d
 Adam in Gard(in)o4s2d
 Henry Rotour22d
 Walter de Lu(ile)2.5d
 Geoffrey Godwyne21d
 Agn' widow of Walter Fab'11.25d
 Sarra Broun18.5d
 Richard de Stav'ngton'12d
 Thomas Fabro12.25d
 Richard Lovel[taxator]2s0.75d
 John Beneyt[taxator]3s7.75d
 John Martyn[taxator]22d
 Simeon de Holewell[Symio'e (sic)]2s8.25d
 Hugh Ferthing20d
 
 
Total: Sma vj li xvj d o q
  (6 0s 16.75d)
 
 
 
Place:Villata de Stowe (Stowe)
 
Assessment:Lord Nicholas de Seg've[Seg[ra]ve ?]10s11.5d
 John Eustace2s1.5d
 John Preposito[sic Ppo]2s1.5d
 Isabell widow 21.75d
 William Est23.5d
 John Hering2s0.25d
 Roger s/o William 2s1.25d
 Margery Payn17.75d
 Ralph Kille2s2.75d
 Geoffrey Cokil4.75d
 Thomas Ro(bins)18.75d
 Geoffrey Botelond[Rotelond ?]20.5d
 Edward Nichol17.5d
 Osbert Preposito2s3d
 Osbert s/o Henry 23d
 widow of Henry 8d
 Philip Wodeward10.25d
 Andrew Osbern12.25d
 Adam s/o (John) 22.75d
 Adam le Gardin'7.5d
 Geoffrey le Graunt20.25d
 Thomas P(ut)8.25d
 Thomas le G[a]unt5.5d
 John Englys2s
 John Eustace2s0.25d
 
 
Total: Sma L s ij d
 
Total: 50s 2d
 
 
 
Place:Villata de Lychebarwe (Litchborough)
 
Assessment:John Power15s0.25d
 William Broun4s6.5d
 Thomas Knyt3s5.5d
 Simon Gurmund2s2.5d
 Alexander West4s1.5d
 John de Fardingston20.5d
 Robert Fabro2s1.5d
 Adam Frere3s1.5d
 Robert Aleyn17d
 Agn' Luytered14d
 (Es__not) sic Pruet2s8d
 John ate grene2s0.5d
 Andrew Bercar3s10d
 Robert Gamel4s1d
 Baldewyn Power2s1.5d
 Richard de morton23.5d
 John Sok13d
 Alan coco14.5d
 William michel5.75d
 Matilda Scandy5.75d
 Alexander Pate4d
 William Walker12d
 William Pate2s0.5d
 John de Fo(xle)2s
 Matilda Cloy5.5s
 Thomas clico[taxator]2s5d
 Thomas Gurmund[taxator]3s1d
 
 
Total: Sma iiij li ij d q
  (4 0s 2.25d)
 
 
 
Place:Villata de Doddeforde (Dodford)
 
Assessment:Lady Hawys' de Kaynes[Hawise]30s
 Richard le Mayster5s0.25d
 Michael Payn2s2.5d
 John Preposito[sic Ppito]19d
 Alan le Mayst[er]5s1.5d
 Henry Michel2s11.25d
 Matilda Harding2s6d
 Richard (W)oye[Boye ?]2s11d
 John Harding2s7d
 Henry le Junen'8.5d
 Geoffrey Provost2s11.5d
 William Dawe20d
 John Edelyn2s1.5d
 Geoffrey Brasour11d
 Michael Rog~2s0.25d
 Adam Gilberd2s4.75d
 John Adam2s0.25d
 Adam de Barton2s6d
 William Brasoun2s6.5d
 Robert ad mont~2s3.5d
 Michael Alwyne17.75d
 Alyne ate As[Aline (fem.)]2s0.5d
 Thomas de Barton2s8d
 John Lenod16d
 John de Pyrie2s0.75d
 John ad mont~21.75d
 William monacho16d
 Henry South2s4.75d
 John Burgeys2s8d
 Matilda South22.25d
 Henry Hereward2s4.75d
 Henry monaco2s1.75d
 Peter de Welton6d
 Robert de Neubotle6d
 John de Godwell[taxator]3s?d
 John David[taxator]2s
 
 
Total: Sma Cviij s q
 
Total: 108 s 0.25d
 
 
 
Place:Villata de Baddeby & Neunham (Badby & Newnham)
 
Assessment:William Roberd5s0.75d
 Hugh Math~4s0.75d
 Hugh Beverych2s8.75d
 William Julyone12d
 Thomas Brid2s3.5d
 William Tuwe11d
 Richard ad virid[at grene]14.5d
 John Scoch19.75d
 William Crouche2s0.25d
 Hugh de F_randon'13.75d
 William West20.5d
 Thomas Berch3s6d
 Christian Jurdan2s6d
 Richard Morys5s0.5d
 Robert Neel2s4.5d
 William Beverych2s5d
 Walter ____3s10.25d
 Richard Ferour3s
 John Polic_[Polit_ ?]2s3.25d
 ____ Beverych12d
 William ad virid2s5.75d
 Henry __chel__2s1.5d
 Jordan ___3s3.5d
 Reynold Broun2s3.5d
 (Alice) Ho(uchen)12d
 William Curteys19.75d
 Henry West2s2d
 Richard God(inott)12d
 Nicholas H(ochon)2s1.25d
 Adam (Bate)3d
 Andrew Collen3s8.5d
 Marg'ia Will_3s
 Osbert pistor3s1.25d
 Christian Adam[Xpian (sic)]2s2.75d
 Richard Adam2s4d
 Geoffrey P_____3s0.25d
 Nicholas Bonde2s3.25d
 Roger Rolnes[Rolves ?]17.5d
 Richard Neubond13.75d
 William Coleman12d
 Robert de Sulg[ra]ve2s2.75d
 John Dol(fin)_12d
 Robert de Napton[Slapton?]2s5.25d
 William Rolnes12d
 John Hert2s0.5d
 Agn' Marg'5s2.25d
 Nicholas s/o Prepositi11d
 William Bonde2s2.75d
 Millicent Heward16d
 William Freman[taxator]3s1.5d
 Adam Yve[taxator]3s6d
 William Reynald[taxator]3s2.75d
 
 
Total: Sma vj li ij s vj d o
  (6 2s 6.5d)
 
 
 
Place:Villata de Helidon (Helidon)
 
Assessment:John Giffard5s0.5d
 John de Fleckenh~2s3d
 John le Long2s6.5d
 Mathew Sevyn[Senyn?]2s0.5d
 John Holcumbe13.5d
 Ralph King2s5.5d
 William in Gardin~18.75d
 John Russel10.25d
 Nicholas in Gardino3s9d
 Adam de Eydon3s0.5d
 Reynald Were8d
 William Bigge12d
 Adam Graunt13d
 Hugh s/o Matthew 3s6d
 Nicholas Bolour9.75d
 Geoffrey We(lb)e3s0.75d
 William Astryle6d
 John B(un)tyng3.5d
 Nicholas ate grene6s3.75d
 Hugh Coup[er]e10.25d
 Simon ad font20.5d
 William le Bonde13d
 Juliana widow 3s0.5d
 Robert Astryle5s8.5d
 Alice Askil3s2d
 Adam (Baseby)3s1.5d
 Thomas Askyl8.75d
 Richard Asser18d
 Hugh a la Doune2s0.75d
 Mathew Albon2s0.75d
 Henry de Neubotl20.75d
 Alice de Gayton13.5d
 Emma s'r mont[super mont]17d
 William de Heyford2s
 Adam clico2s0.25d
 John molend2s4d
 
 
Total: Sma iiij li vd q
  (4 0s 5.25d)
 
 
 
Place:Villata de Stavertone (Staverton)
 
Assessment:William F[ra]nceys6s6.5d
 Robert s/o Robert
 Gilbert F[ra]nceys3s0.25d
 William Hulle(mu)lne2s0.75d
 Thomas P'our3s2.75d
 Robert s/o Agn' 3s10.5d
 Thomas Fabro21.25d
 William le Norreys12d
 Thomas br(en)3s10.5d
 John Goldfinche21.75d
 Richard Goldfinche2s7.5d
 Robert de Everdon3s10.5d
 Richard _ele2s3d
 Robert West3s10.25d
 Thomas s/o Hugh 2s9d
 Adam Gunyld5s1d
 Thomas Sutor3s0.25d
 Simon de Dodeford21d
 Robert le Alo(ni)d2s9d
 Nicholas le do2s6.75d
 Thomas King10.5d
 Letitia de Dodeford13d
 William West5s6.5d
 John ad eccam2s4.5d
 John Lilie12.75d
 Adam de Bedeford2s0.5d
 Alice Alley5s0.5d
 Walter de Boltisham2s5.5d
 William s/o Stephen 2s3d
 Henry de Blaby2s0.75d
 Simon de Aula17.75d
 Nigel a la grene16.75d
 Walter Lilye12d
 William Abbey[taxator]3s5d
 Thomas Berthelot[taxator, Berchelor ?]2s7.25d
 Richard ad aulam[taxator]2s4.5d
 
 
Total: Sma Cs viij d
 
Total: 100s 8d
 
 
 
Place:Villata de Catesby & Neubold (Catesby & Neubold)
 
Assessment:Thomas le Hayward16.75d
 John le lethekerner16.5d
 William Sutor10.5d
 Thomas in le Lane11.5d
 Stephen de Flekenho20.75d
 William (Abiv)ethetoun19.5d
 Adam de Bradewell16.75d
 John de le more8s7.75d
 William Alen19.5d
 John in le lane2s5.5d
 Elias s/o Peter [sic Elia]17.75d
 Nicholas ad cruce[m][?]2s4.5d
 Richard le Noreys[taxator]2s1d
 
 
Total: Sma xxviij s
 
Total: 28s
 
 
 
Place:Villata de Wedone (Weedon)
 
Assessment:Matilda q~ fuit uxor William Oade22d
 Adam s/o Simon 2s9.25d
 William le Saus'2s5d
 Emma le Laweman11d
 Ralph Bernard2s4d
 Johanna rel Simon Junen'12.75d
 Simon Fabro2s2.75d
 Walter Mille11d
 Walter Wylot2s3.75d
 Ralph textor22.5d
 John carnific~[butcher]2d
 Richard Arace[Arate?]20d
 Matilda Mang'[Maug' ?]15.25d
 Richard Plumbator[plumber ?]19d
 Peter Bledelewe2s7.75d
 William Achard2s2.75d
 William s/o Reynald 3.25d
 Walter Sweyn23d
 Walter Oade2.5d
 Julian/a _o_[foc/poc ?]20.25d
 Stephen fil [sic]23.5d
 Emma widow of Henry clici18.5d
 Simon de Heyford18.25d
 Hugh s/o Ade 8d
 Simon s/o G(unn') [Gunhild ?]2.25d
 William Askil21d
 John P[er]son senior[P[ar]son ?]2d
 Henry P[er]son3s0.25d
 Nicholas Grypa9d
 Emma d/o ___ 7d
 Robert le Peyntour2s4d
 Simon Mang'11.25d
 William s/o Geoffrey 2s9d
 Robert Grene3s3.25d
 John Snel2s2.75d
 Athelina de Gayton23d
 Agn' d/o Godefrid 2s5.5d
 Peter Letard15.5d
 Agn' Letard13.75d
 William s/o Godefr' 3.25d
 Stephen s/o Gilbert 15.75d
 Walter P[er]son3s10.75d
 John s/o Godefr' 3d
 Matilda Godefry18.25d
 John P[er]son junior2s2.5d
 Robert S(tane)brigg2s9d
 William Weng21.75d
 Simon King2s9.75d
 Richard Tunstal2s7.75d
 John s/o Simon 17.5d
 Simon s/o Master Geoffrey [sic Magri]6d
 Richard Love9.5d
 Geva Mile10.5d
 John clico[taxator]2s2d
 William de Haldenby[taxator]2s
 William Bussel[taxator]2s0.5d
 John le Brokhole[taxator]2s
 
 
Total: Sma iiij li xiiij s 5d ?
  (4 14s 5d)
 
 
 
Place:Villata de Preston Capes (Preston Capes)
 
Assessment:Eustace de Hache41s3.5d
 John Lo(tun)[Locum ?]9s0.5d
 Philip Holt15d
 John Race2s
 Ralph Hake(fot)12d
 John Hend22.5d
 Thomas Tany17.25d
 Richard de Foxl2s5.5d
 William de Cocheman3s7d
 Henry Austin12.5d
 John Masoun8d
 __rman Rog'o 2s6d
 Robert (B)ensour3s4.5d
 Isabell Baddeby16d
 John ad font2?s6d
 Hugh s/o Stephen 12.75d
 John Abovetoun2s5.75d
 Stephen (Talpat)
 Gilbert Godefrey21.5d
 Matilda Hende15d
 Alice P[re]ston
 Richard de Haledeby
 Richard Fabo18.5d
 William Carctar~3s5d
 Thomas Pachet16.75d
 Simon Horswyn12d
 William Knotte10.75d
 Geoffrey Robt13.25d
 Rob[ert] Pachet4s11.5d
 Richard Idel16.75d
 Eustace de Badeburg3s0.5d
 Michael de Charwelton8.25d
 Richard s/o Fabri [Fabri (sic)]5d
 Ralph Aboveton16d
 Ivo coco[Ivon~ (sic), taxator]2s3.5d
 Hugh le Macoun[taxator]2s6d
 Laurence de Preston[taxator]3s?d
 
 
Total: Sma Cxiiij s v d o q
 
Total: 114s 5.75d
 
 
Total: Sma toti' hurndr' p'dicti
 
Total: Cj Li iiij s v d
  (101 4s 5d)