Northamptonshire Tax Assessment, 1301: Towcester Hundred


Copyright Stephen Swailes.

Toucestr' cum membris (Towcester)
Vill de Tyffeld (Tiffield)
Vill de Pateshull (Pateshall)
Vill de Hyh[a]m (Cold Higham)
Vill de Gaytone (Gayton)
 
 
 
Place:Hundr' de Toucestr'
 
 
Place:Toucestr' cum membris (Towcester)
 
Assessment:Hugh de Veer20s4d
 Adam Breyd4s6.5d
 William de Lychebawe9s11.5d
 Richard Ostern2s6d
 Henry ad fonte~2s4d
 Richard de Wodehall2s9d
 Walter Fabr'12.5d
 John Ategrene12.25d
 John Willet23.5d
 (William) Hikeden21.5d
 John le Porter4s7.5d
 Thomas Page2s1.75d
 John Kysse15.75d
 Richard Sp(e)koc3s9.5d
 John de Wedone18.5d
 William Wyoth21.75d
 William le Fer10.5d
 John ateWal19.25d
 Richard Chalonner15.25d
 Geoffrey Pope12.75d
 Geoffrey Cole5.5d
 Richard Vincent17.25d
 William le ..2s..d
 Roger Wint..2s8.25d
 Richard de Sl..21.5d
 (Robert) Ppo2s1.5d
 .. 12.5d
 .. 2s2.5d
 .. 2s1.75d
 .. ..s
 .. ..s
 .. 2s6.5d
 .. 15.75d
 .. 20.5d
 .. 2s6.75d
 .. 12.75d
 .. ..s
 .. 12.75d
 John L(estrang')17.75d
 .. ..sewell6d
 .. _arsewell9d
 .. 3s3.5d
 .. 12.25d
 .. 3s11.5d
 .. 12.75d
 .. 6.5d
 .. 19.25d
 .. 23d
 .. ..d
 .. 2s11d
 .. 13.75d
 .. 2s2d
 .. 12.75d
 .. ..d
 .. 19.75d
 .. 7.25d
 .. 2s8d
 .. 8.5d
 .. ..d
 .. 10.75d
 .. 2s10d
 .. 16.25d
 .. ..drap15.25d
 Roger de Bar(s)weye11.25d
 William Le g[a]nger5s4d
 (William) Bonde9.75d
 
 John s/o John 2s1.5d
 Henry H(ud)eyn14d
 Geoffrey de S(im)ley2s2.5d
 Adam Hardegate22.75d
 John ate Hatche2s4d
 John Gell2s1.5d
 Richard de Braddene23.25d
 John s/o Geoffrey 2s2.5d
 Thomas K(ant)21.5d
 John Rad2s3.75d
 John Darkedale2s7.25d
 William Balde11.75d
 Matilda Bosse17.75d
 John le Taylour13.75d
 E___ fil Thomas [sic Emn~]10.75d
 Hugh s/o Richard 12.75d
 Matilda Frankeleyn18.75d
 Robert fil Emm~ 20.5d
 John de Apethrop2s8.5d
 John Neel2s1.75d
 Walter de Bradden3.25d
 
 Roger __everel5s4.75d
 Helot le Long[sic Helot. Heleca?]13.75d
 William le Bonde2s
 John Hikedun2s1.75d
 Gilbert Seyks2s2.25d
 Roger s/o Nicholas 3s0.25d
 William Russel2s4.5d
 Ralph le Bonde8.75d
 John carctar'[carectarius]18.5d
 Thomas Dede8.75d
 
 Geoffrey s/o Stephen 2s1.75d
 Geoffrey Jaumes10.75d
 Avelin Rolnes9.75d
 William galant16.5d
 Muriel galannt2s0.5d
 Geoffrey s/o Ralph 16.25d
 John s/o Geoffrey 2s2d
 Alice wife of Dy(nn)e 21.5d
 John s/o Alice 22.5d
 John s/o Geoffrey 16.25d
 Geoffrey Josep[taxator]2s1.75d
 John le For~[taxator]2s
 John de Haule[taxator]2s
 Ma(tthew) Hamu[n]d[taxator]19d
 
 
Total: Sma xi li vij s vij d o
  (11 7s 7.5d)
 
 
Place:Vill de Tyffeld (Tiffield)
 
Assessment:.. ..pias6s
 .. 3s7d
 .. 12.5d
 .. 10.25d
 .. 4d
 (Roger) Mayn..s
 Agatha d/o Walter 6.75d
 Joan galeys11d
 Avelin de Carswell12.5d
 Brichlina [Brithlina? Brictina?]2s2d
 Walter quyntyn14d
 Christiana ateg[re]ne4.75d
 John attegrene5.5d
 John Stor'3s0.5d
 ..lred Stor'13.5d
 .. 16d
 .. 10d
 Joan ..12.25d
 John Balle..d
 .. Mayn3s1d
 William s/o (Robert) 2s3d
 .. 2s3d
 
 
Total: Sma xxxv s o
 
Total: 35s 0.5d
 
 
 
Place:Vill de Pateshull (Pateshall)
 
Assessment:Thomas de Wahull2s10d
 Roger Benet5s3.5d
 Geoffrey Suateres14.5d
 William Molend12d
 John Sapetot6s1.5d
 Thomas Molend2s1.75d
 Richard de Pek~5d
 Richard Sutor'6d
 William Annot2s7d
 Robert Wold2s0.75d
 Judan Hauelone[sic Judan]7.75d
 John gocey[gotey]15d
 Roger Abovetun2s3d
 Robert grig16.5d
 Robert Wh(y)ting3s0.5d
 Custance clico13.5d
 Henry Fabr'12.5d
 El Jurdan[sic El. Elias?]2s2d
 William S__yt'[Scitur?]2s8d
 Gilbert Sapecot2s3.75d
 Orenge gardener[feminine name]2s2.75d
 John Pinkard2s0.25d
 Roger Molend13.5d
 Robert Rolves13d
 Christiana Benet23.5d
 Ralph Waleys2s7.75d
 Roger Koc3s1.25d
 Nicholas Saundr'3s0.75d
 John ad porta~2s1.25d
 Richard Ke_llern2s2d
 Simon Fadir2s3d
 Ernald carter'[Arnaldus?]23.25d
 Simon Smart5.5d
 John Mayn21d
 Ernald de Ypres17.25d
 Margery widow [sic Marg'ia]2s10.5d
 Geoffrey Bercar'2s6.25d
 Ernald ad porta~2s8.5d
 William Koc2s8.75d
 Adam Carte'2s6d
 Cecilia widow 2s
 John Koc2s3.25d
 John Stof2s10d
 Walter Rider'7d
 Adam ad porta~2s8.25d
 John capell8.25d
 John Rider'20d
 Roger Masun5d
 John Koc2s10d
 Robert Frost18d
 Alan Masun23d
 Walter S'___19.25d
 J(ohn) brid2s0.25d
 Osbert le hore2s10d
 John de Torp2s7d
 Agnes de Haune12.75d
 Richard Rolves2s1d
 John Balle14d
 William Aylward12.75d
 Emma Aylward12.25d
 Richard Child13.25d
 Richard Kyng[taxator]2s8d
 Henry Huberd[taxator]2s7.5d
 Simon Ernold[taxator]2s10d
 John Brayn[taxator]2s2.75d
 
 
Total: Sm vj li xj s
  (6 11s)
 
 
 
Place:Vill de Hyh[a]m (Cold Higham)
 
Assessment:Simon Willem2s4.75d
 Richard chese2s0.5d
 Emma Heynes3s
 Warin chese2s5d
 John Willem2s5.75d
 John Martyn20d
 Robert de B(au)deston11.5d
 Roger Coleys2s7.25d
 Ranulf de Coventr'12.75d
 Hugh le Carter2s
 Roger Thurston2s7.25d
 Richard Man2s2.5d
 Geoffrey le Palmer18.25d
 Richard Sier2s0.25d
 Walter Ceve[Geve?]2s7.25d
 Cristiana ad porta~17d
 Richard Knytes8d
 William de foyle8.75d
 Thomas Warde22.5d
 Geoffrey de Bandeston23.25d
 Margery de foyle5s9.25d
 Margery widow of John de foyle5s9d
 John Fox5s6.5d
 Henry de Potkote5s9d
 John ad fontem6s0.25d
 Isabell de Potkot2s2d
 William Hegg2s4d
 Adam Balle18.25d
 Richard Broun2s1.25d
 Richard Rider'18d
 Hugh Bercar'20d
 John Batur2s
 Simon de Stav[er]tone2s5.5d
 John de Grymmescot3s6d
 John le Vinter2s10.75d
 Ralph de Bandeston2s9.75d
 
 
Total: Sm iiij li xij s
  (4 12s)
 
 
 
Place:Vill de Gaytone (Gayton)
 
Assessment:Philip de Gayton29s6d
 John de Gayton16s8d
 John Potekyn3s5d
 William Gyles9d
 Henry Lamput11d
 Henry Masun2s2.25d
 Gilbert Sigard10d
 Stephen fairfir'[fairsir' ?]13.5d
 Christiana Balle[sic Christian~]11.25d
 Henry Balle2s1.25d
 El (sic) Potekyn[Elias?]11.5d
 Roger Bodyn12d
 Margery widow 15d
 Stephen Mayn10d
 Henry s/o Walter 2s6.25d
 Henry Fairfir'[fairsir' ?]15d
 John le Turn[ur]12.5d
 John s/o Matilda 12.25d
 Sier' Austin[sic Sier']10.25d
 Henry Hubert16.75d
 John Neuman17.5d
 Robert Kay2s7.25d
 John le (P)reys10.25d
 John Kay10.5d
 Roger de flar'22.5d
 Roger s/o Henry 22.75d
 
Total: Sm iiij li j d ob
  (4 0s 1.5d)
 
 
Total: Sma toti hundr' pdict'
 
Total: xxviij li v s ix d ob
  (28 5s 9.5d)